Informacja prawna

icon

Informacje dotyczące praw autorskich

 

DSV Air & Sea Sp. z o.o. („DSV”) – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie materiałów na stronie internetowej DSV w celach komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody DSV.

 

Korzystanie ze strony internetowej

 

Jakiekolwiek wykorzystanie tej strony internetowej oraz jej zawartości podlega niniejszej Informacji prawnej.
W przypadku braku akceptacji Informacji prawnej, uprzejmie prosimy o opuszczenie strony internetowej bez dalszego jej przeglądania.

 

Treść strony internetowej

 

Cała zawartość tej strony, w tym nazwa handlowa i logotyp DSV, a także wszystkie powiązane znaki produktowe
i projektowe, slogany, oraz wszystkie teksty, obrazy i klipy filmowe („Treść”) podlegają ochronie prawa autorskiego i prawa o znakach towarowych.

 

Zabrania się kopiowania Treści tej strony w celach innych niż prywatne, niekomercyjne, z zachowaniem wszystkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności, a następnie zabrania się kopiowania, powielania lub w inny sposób rozpowszechniania Treści. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo duńskie, zabrania się kopiowania, wyświetlania, pobierania, rozpowszechniania, modyfikowania, powielania, ponownego publikowania oraz rozprowadzania wszelkich informacji, tekstów, dokumentów lub klipów filmowych zawartych na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej części na jakimkolwiek nośniku elektronicznym lub na papierze. Zabrania się również tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na podstawie takich zdjęć, tekstu, dokumentów lub klipów filmowych bez wyraźnej pisemnej zgody DSV.

 

Żadnych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako nadanie przez domniemanie lub estoppel jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego, lub praw autorskich DSV, jej spółek dominujących, zależnych lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Wszelkie nazwy produktów, niezależnie od tego, czy pojawiają się dużym drukiem lub z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi DSV, jej spółek dominujących, zależnych, spółek powiązanych lub jej licencjodawców, lub partnerów joint venture, chyba że zaznaczono inaczej. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie tych znaków towarowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie, jest wyraźnie zabronione i może naruszać np. prawo autorskie, prawo o znakach towarowych i / lub wszelkie inne obowiązujące przepisy.

 

DSV ma świadomość, że może dojść do niewłaściwego wykorzystania marki DSV i znaku towarowego podczas zamawiania usług spedycyjnych przez przedsiębiorstwa i osoby niepowiązane z DSV. DSV nie zgadza się z takimi praktykami i nie popiera przedsięwzięć i osób za nie odpowiedzialnych. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, wydatki lub niedogodności poniesione w wyniku oszustwa związanego z takim nieautoryzowanym wykorzystaniem marki i znaku towarowego DSV. W przypadku braku pewności, czy znajdują się Państwo na oficjalnej i oryginalnej stronie DSV lub czy posiadają Państwo prawidłowe dane kontaktowe, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z lokalnym biurem DSV w celu uzyskania weryfikacji. Dane kontaktowe wszystkich oficjalnych biur i agentów należących do Grupy DSV A/S znajdują się na stronie internetowej www.dsv.com.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane w ich obowiązującej postaci i „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, dokładności, terminowości i kompletności.

Informacje o cenach akcji prezentowane i wyświetlane na stronie internetowej są udostępniane jako dane z indeksu Nasdaq OMX Copenhagen z co najmniej 20-minutowym opóźnieniem. DSV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność tego źródła danych.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Ani DSV ani żadna z jej spółek dominujących lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym między innymi utratę dochodów, zysków i przychodów, zarówno bezpośrednich, pośrednich, karnych, przypadkowych, specjalnych, wynikowych lub innych szkód wynikających z dostępu do tej strony lub korzystania z niej i jej treści, w tym za wirusy komputerowe, niezależnie od dokładności lub kompletności takich Treści.

 

Hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych

 

DSV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub funkcjonalność zewnętrznych stron internetowych, które nie są obsługiwane lub kontrolowane przez DSV.

 

Wirusy komputerowe, robaki, konie trojańskie i inne zagrożenia

 

DSV podejmie uzasadnione kroki w celu ochrony tej strony internetowej przed wirusami komputerowymi, robakami, końmi trojańskimi i innymi zagrożeniami. Jednak DSV nie gwarantuje, że strona internetowa jest wolna od ww. szkodliwych programów i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane szkodliwymi programami otrzymanymi z tej strony internetowej lub za pomocą plików pobranych ze strony internetowej.

 

Zmiany w Informacji prawnej

 

DSV dołożyło należytej staranności, aby zapewnić, że treść strony internetowej jest dokładna i aktualna, jednak DSV może w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmienić niniejszą Informację prawną poprzez jej aktualizację. Czytelnicy strony internetowej są związani takimi zmianami i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną Informacją prawną.

 

Prawo i jurysdykcja

 

Niniejsza Informacja prawna podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z Informacji prawnej lub powstałe w związku z nią, których nie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sądy polskie.